• کانون یعنی برنامه ریزی برنامهریزی یعنی کانون
  • خدمات کانون
     
  • اولین گام برنامه ریزی
  • پیش ثبت نام آزمون ها

     

به پورتال تنکانون خوش آمدید

ایران از جمله کشور هایی است که در آن برنامه درسی آموزش و پرورش بر مبنای یک سیستم متمرکز طراحی شده است. تمامی دبیران و دانش آموزان در سراسر کشوراز یک مرجع واحد به نام کتاب درسی استفاده می کنند. نکته قابل توجه آن است که با وجود یک مرجع واحد، دبیران و دانش آموزان در سطوح مختلفی از توانایی یاددهی و یادگیری قرار دارند.
کانون فرهنگی آموزش قلم چی برای ارتقای سطح آموزش در کشور قدم های مفیدی برداشته است .

هدف تاسیس سایت تنکانون

سایت tonekanoon با هدف ارتقا سطح آموزش علاوه بر امکاناتی که در کانون برای دانش آموزان عزیز در سطوح مختلف دبستان ،راهنمایی ،دبیرستان ،هنرستان و ... فراهم آورده است که شامل برگزاری آزمون های استاندارد ،ارائه کتاب های کمک آموزشی ومشاوره و... سعی بر این داشته که فضا ی متفاوتی برای دانش آموزان در جامعه مجازی ایجاد کند و اینکه آنها بتوانند آموزش های استاندارد به صورت رایگان در سطوح مختلف اعم از درسنامه ها ،نمونه سوالات امتحانی و ... دریافت نمایند. امیدواریم بتوانیم در این راه برای ارتقای سطح علمی کشور عزیزمان قدمی برداشته باشیم. لطفا ما رو از پیشنهادات و انتقادات سازنده
ی خود محروم نفرمایید.
Chip tracking

مقاله ها

شرایط پیش ثبت نام آزمون های کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)

نوشته شده توسط رحمت عین علیان. Posted in اخبار و اطلاعیه ها.

 

 

 

1 -تخفيفپايه

- تخفيفپايهبرايدانشآموزانيكههماكنونثبتنامميكنندبهشرحزيراست:

- تخفيفپايهبرايثبتناميهايديماه:  75 هزارتومان

- تخفيفپايهبرايثَبتناميهايبهمنماه: 60 هزارتومان

- تخفيفپايهبرايثبتناميهاياسفندماه: 45 هزارتومان

- تخفيفپايهبرايثبتناميهايفروردينماه: 30 هزارتومان

- تخفيفپايهبرايثبتناميهايارديبهشتماه: 15هزارتومان

-2 تخفيفكانونيبودن

كسانيكههماكنونهمآزمونهايپيشروراثبتنامميكنندوهمسالآيندهراثبتنامميكنندفقطتخفيفپايهراخواهندگرفت.

کسانی که امسال( سال تحصیلی 94-93) در کانون ثبت نام کرده اند رقم تخفیف پایه را دریافت می کنند.

کسانی که سال ها قبل( سال تحصیلی 93-92 به قبل) ثبت نام کرده اند به ازای هر سال 10هزار تومان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.

امسالهيچسقفيبرايسنواتكانونيبودنجهتتخفيفمنظورنميكنيم. يعنياگركسيكهازسالسومدبستانعضوكانونبودهودردي

ماهثبتنامكند 8 سالتخفيف(80 هزارتومان) علاوه بر تخفیف پایه( 75 هزارتومان) معادل 155 هزارتومان

شرطاصليتماميتخفيفها : حتمابايددانشآموزدرآزمونهايتابستانهمثبتنامكردهباشدوبرايدانشآموزاني كهازمهربهبعدثبتنامميكنندتخفيفمنظورنخواهدشد .

3 -تخفيفويژهبهخواهروبرادرانكانوني

- اگردوفرزندخانوادههمزمانبرايثبتناممراجعهكنندهركدامازآنها 20 هزارتومانتخفيفميگيرند .

- چگونهتخفيفاعمالخواهدشد؟

پسازارائهيمدركشناسايي(شناسنامه،كارتملی)اوليايدانشآموزانپسازايجادصفحهيشخصيبايداطلاعاتهردو)ياسهفرزند)

خودشرادرصفحهيشخصيخودشواردكند .

- اگرخواهرويابرادردانشآموزقبلاكانونيبوده،دههزارتومانتخفيفبيشتردرنظرگرفتهخواهدشد . شرطاينتخفيفهمافتتاحصفحهي

اوليايدو(ياسه)فرزندكانونياست .

4 -طرححكمتوبنيادشهيد

ايندانشآموزانراصرفا" بادرصدتخفيفپارسالثبتنامنماييد . (بنيادشهيدطبققراردادوطرححكمتبا 40 درصدتخفيف)

توجه: درصورتتمديدنشدنقراردادمبلغثبتنامزودهنگامبرايايندانشآموزاناعمالخواهدشد.

 

َ

مقطع

کنکوری و

سوم هنرستان

سوم دبیرستان

دوم دبیرستان

هفتم و هشتم و نهم

ششم

سوم تا پنجم

دبستان

تعداد آزمون

حضوری

26

23

22

22

24

23

غیر حضوری

26

23

22

22

24

23

مبلغ(بدون تخفیف)(تومان)

670هزار

552هزار

528هزار

475هزار

458هزار

439هزار

 

 ششمدبستانيهايكآزمونتيزهوشاندرنيمسالدومبيشترازبقيهيدبستانيهادارند.

   

شرایط پرداخت

پرداخت اول

75 هزار تومان نقدی

پرداخت دوم

یک سوم باقیمانده

چک به تاریخ 30/03/94

پرداخت سوم

یک سوم باقیمانده

چک به تاریخ 30/05/94

پرداخت چهارم

یک سوم باقیمانده

چک به تاریخ 30/8/94

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

لینک های مفید